Annog mwy o bobol yn Wrecsam i ddysgu’r lingo

Sgwrs ‘Why learn the lingo?’ gyda’r Doctor Cymraeg a Francesca Sciarrillo ar 18 Ebrill

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Stephen Rule – ‘Doctor Cymraeg’ – a Francesca Sciarrillo

Bydd sgwrs ysbrydoledig gan ddau ddysgwr Cymraeg yn cael ei chynnal yn Wrecsam ar 18 Ebrill.

Mae Stephen Rule yn cael ei adnabod fel ‘Doctor Cymraeg’ ac mae ganddo 58,000 o ddilynwyr ar Instagram. Mae Francesca Sciarrillo yn golofnydd i Lingo Newydd a Lingo360 ac hefyd yn gweithio i Gyngor Llyfrau Cymru. Bydd y ddau yn ymuno a’i gilydd am sesiwn holi-ac-ateb anffurfiol ar bopeth yn ymwneud â’r iaith.

Mae Stephen a Francesca yn siarad mwy nag un iaith, ac mae’r ddau yn ddysgwyr Cymraeg sydd wedi dod yn rhugl. Mae gan y ddau stori ddiddorol i’w hadrodd am yr effaith mae ieithoedd – a’r Gymraeg yn arbennig – wedi’i chael ar eu bywydau.

Byddan nhw’n cymryd rhan mewn digwyddiad sy’n cael ei drefnu gan gylchgrawn Lingo Newydd, i ysbrydoli pawb sy’n teimlo fel Cymry i ddechrau dysgu’r iaith.

Ffigurau’n cynyddu

Roedd ffigurau Cyfrifiad 2021 yn awgrymu gostyngiad yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn gyffredinol. Ond mae ffigurau sydd wedi cael eu rhyddhau yr wythnos hon yn dangos cynnydd o 11% yn nifer y bobol sy’n dysgu’r iaith drwy ddosbarthiadau Dysgu Cymraeg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Ac wrth i ffigurau gynyddu, mae nifer darllenwyr prif gylchgrawn dysgwyr Cymru, Lingo Newydd wedi cynyddu hefyd. Mae’r cylchgrawn yn ffordd o bontio’r bwlch rhwng dosbarthiadau Cymraeg ffurfiol a dod yn rhan o ffordd o fyw a diwylliant Cymru.

“Mae Lingo Newydd yn fwy nag adnodd defnyddiol i ddysgwyr. Ydy, mae’n cynnwys erthyglau ar ffurf cod lliwiau i gyd-fynd â lefel y dysgwyr, geirfa o dermau anghyfarwydd a thrac sain o bob erthygl ar y fersiwn ar-lein o’r cylchgrawn, ond mae hefyd yn rhoi i ddarllenwyr ymdeimlad o Gymru a phwy ydym ni. Trwy golofnwyr ac erthyglau diddorol am hanes, bwyd, llyfrau, crefftau a mwy, mae Lingo Newydd wedi dod yn gydymaith perffaith ar y daith o fod yn ‘ddysgwr’ i fod yn siaradwr rhugl,” eglura Bethan Lloyd, Golygydd Lingo Newydd.

Bydd y sesiwn Why learn the lingo (and fun tips on using your Welsh in the wild!) yn cael ei chynnal am 5pm ddydd Iau 18 Ebrill 2024 yn Llyfrgell Wrecsam. Bydd y sgwrs yn Saesneg yn bennaf (gyda thipyn o Gymraeg wedi ei daflu i mewn!)

Mae’r digwyddiad yn cael ei gefnogi gan Gyngor Llyfrau Cymru a Cymru Greadigol, trwy brosiect Ein Stori Ni.

Geiriau

sgwrs ysbrydoledig
inspiring talk
dilynwyr
followers
colofnydd
columnist
Cyngor Llyfrau Cymru
Books Council of Wales
ymuno
join
holi-ac-ateb
question and answer
anffurfiol
informal
rhugl
fluent
diddorol
interesting
adrodd
to tell
effaith
effect
bywydau
lives
trefnu
organise
ysbrydoli
inspire
Cyfrifiad
Census
awgrymu
suggest
gostyngiad
fall/slump
yn gyffredinol
in general
rhyddhau
release
cynnydd
increase
bontio’r bwlch
bridge the gap
ffurfiol
formal
diwylliant
culture
adnodd defnyddiol
useful resource
erthyglau
articles
cod lliwiau
colour code
geirfa
vocabulary
termau anghyfarwydd
unfamiliar terms
trac sain
soundtrack
ymdeimlad
a sense/feeling
cydymaith
companion
Golygydd
Editor
Llyfrgell
library
taflu
throw
cefnogi
support

Cylchlythyr